Presseakkreditering

Bedrifter som skal søke om flere akkrediteringer bes gjøre dette samlet og oppgi en felles kontaktperson for alle søknadene. Du kan velge registrer flere for å legge inn flere søknader samtidig. Skriv en kort begrunnelse for hvorfor du søker om akkreditering i infofeltet. Søknader uten noen begrunnelse vil bli avslått. På grunn av stor pågang av akkrediteringssøknader vil vi kun behandle pressesøknader fra frilansere som kan dokumentere gitte oppdrag fra medier/publiseringsplan.

ENG: Accredited press photographers get information about what they have to deal with. Companies must apply for multiple accreditations requested do this together and provide a common contact for all applications. You can select multiple sign to add multiple applications simultaneously. Write a brief explanation of why you are applying for accreditation in the info box. Applications without any justification will be denied. Due to high demand of accreditation applications we will only process pressure applications from freelancers who can document given assignments from media / publishing plan

Bransjeakkreditering

Bransje akkreditering forutsetter at du/dere representerer en organisasjon med tilknytting til bransjen.
Kontaktinfo til ansvarlig fra organisasjon påkreves. Skriv gjerne litt om deres motivasjon for besøket.

ENG: Music Industry accreditation assumes that you represent an organization / association associated with the music industry. Contact information for responsible of organization is required. Please write a summary of your motivation for the visit.